دکتر محمد مهدی خدیوی زند
شناسنامه فصلنامه

عنوان نشریه: تازه های رواندرمانی (هیپنوتیزم)
نوع نشریه: فصلنامه
کد : 4117 -1028 ISSN
صاحب امتیاز: دکتر محمد مهدی خدیوی زند
مدیر مسئول: دکتر محمد مهدی خدیوی زند
شورای سردبیر: دکتر سید علی فتحی آشتیانی ، دکتر سید حسین فیروزآبادی
مدیر داخلی: لیلا امیرپور
ویراستار: لیا عرفانی
آدرس: مشهد ، بلوار ملک آباد ،نسترن 1، پلاک 38
صندوق پستی: 1716-91775
تلفن: 37612510-051(ساعت تماس 8 الی 15)

تلفن: 38480274-051(ساعت تماس 8 الی 15)
همراه: 09361030179 (ساعت تماس 8 الی 15)
دورنگار: 37637962-051
وب سایت : WWW.PSNO.IR

کتاب ها

آخرین فصلنامه
مجله
تازه های رواندرمانی، سال بیست و یکم، شماره 75-76

. آزادی درمانی درمان مراجع محوری...
آزادی درمانی درمان مراجع محوری (بررسی تطبیقی بر مفهوم آزادی و رابطه مراجع و درمانگر)
رویکرد های بسیاری در حوزه روان درمانی ایجاد شده اند که هر کدام به نوعی تاثیرات خاص خود را در این حوزه دارند .بواسطه بررسی های تطبیقی می توان به درک روشنی از ماهیت و سازو کار های این رویکرد ها در درمان رسید و به همین منظور در این مقاله تلاش شده است به مقایسه رویکرد جدید آزادی درمانی با رویکرد درمانی مراجع محوری راجرز از نقطه نظر مفهوم آزادی و رابطه مراجع و درمانگر پرداخته شود.
. نظریه ذهن و ارتباطات اجتماعی
نظریه ذهن و ارتباطات اجتماعی
چگونگی درک ذهن همیشه مورد توجه فیلسوفان بوده است. اهمیت نظریه ذهن در نقش آن در برقراری ارتباطات اجتماعی و شناخت ازجهان بیرونیاست که در درجه اول در ذهن توسط آگاهی صورت می پذیرد. توانایی نسبت دادن حالات ذهنی به سایرین و به یک نفر نظریه ذهن تعریف می شود.عصب شناخت ها به توضیح و توصیف چگونگی کارکرد مغز و تشریح فرآیندهایی که حین ادراک اتفاق می افتد، می پردازند. آنهااعتقاد دارند که ذهن چیزی جز محصول مغز نیست. در حالی که فیلسوفان استدلال می کنند که آگاهی پدیده ای قابل بررسی است و آن از حوزه و توان عصب شناخت ها خارج است. وجود چارچوب در نظریه ذهن به پژوهش هایزیادی ختم شده است. با استفاده از یافته های پژوهشی نظریه ذهن می توان ماشین هاییرا طراحی و ساخت که به طور طبیعیباشد با انسان دارای روابط اجتماعی و در تعامل باشند و هم چنین بتوانند رفتارهای انسانی را بر اساس قوانین اجتماعیتوجیه و تفسیر کنند.
. مطالعه رابطة بین ابعاد مختلف د...
مطالعه رابطة بین ابعاد مختلف دینداری و امنیت روانی در دانشجویان دانشگاه بین المللی امـام خمینی(ره)
نتایج بسیاری از تحقیقات نشان داده است که بین باورهای مذهبی و امنیت روانی همبستگی مثبت وجود دارد.هدف از این پژوهش بررسی رابطه ی بین ابعاد مختلف دینداری و امنیت روانی در دانشجویان دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) بود.به این منظور، در قالب یک طرح همبستگی و به وسیله ی نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای ، یک نمونه380 نفری (128 پسر و 252 دختر) از دانشجویان انتخاب گردید .ابزار پژوهش را پرسشنامه امنیت روانی امین پور و مقیاس سنجش دینداری سراج زاده تشکیل می داد . در تجزیه و تحلیل داده ها از روشهای آماری ضریب همبستگی پیرسون ، آزمون t و تحلیل واریانس چند متغییره استفاده شد . همبستگی نمرات این دو پرسشنامه و رابطه بین ابعاد مختلف دینداری با امنیت روانی بررسی شد. نتایج نشان داد که بین نمرة دینداری کلی و امنیت روانی رابطه مثبت معناداری وجود دارد . سه بعد اعتقادی، تجربه ای، پیامدی دینداری با تمامی زیر مقیاسهای امنیت روانی همبستگی مثبت معنادار داشتند. بعد مناسکی دینداری با هیچ کدام از زیر مقیاسهای امنیت روانی رابطه نداشت.
. هنگامه های هوشمندی
هنگامه های هوشمندی
در دیدگاه هنگامه ها و آزادی در درمانگری واژه های هوش، هوشمندی در قالب فهم و فهمیدن، پژوهش و پژوهیدن، اندیشه و اندیشیدن، عقل و عاقل بودن، درک و درک کردن، فکر و تفکر کردن و ... همزمانی و یکسانی دارند.آخرین اخبار
در روز روانشناس مورخ 9 اردیبهشت ماه 1397، سخنرانی ...
1397/02/11 : تاریخ
روز شنبه مورخ 95/4/19 جناب آقای دکتر حاتمی، معاون ...
1395/04/20 : تاریخ
مراسم بزرگداشت روز روان شناس و مشاور مورخ 95/2/9 د...
1395/02/13 : تاریخ
سی و مشاوره کشور با پروفسور زیمباردودکتر عباسعلی ا...
1394/12/27 : تاریخ
دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد از مطب دکتر خدیوی زن...
1394/12/27 : تاریخ...در حال انجام عملیات لطفا منتظر بمانید