دکتر محمد مهدی خدیوی زند
شناسنامه فصلنامه

عنوان نشریه: تازه های رواندرمانی (هیپنوتیزم)
نوع نشریه: فصلنامه
کد : 4117 -1028 ISSN
صاحب امتیاز: دکتر محمد مهدی خدیوی زند
مدیر مسئول: دکتر محمد مهدی خدیوی زند
شورای سردبیر: دکتر سید علی فتحی آشتیانی ، دکتر سید حسین فیروزآبادی
مدیر داخلی: لیلا امیرپور
ویراستار: لیا عرفانی
آدرس: مشهد ، بلوار ملک آباد ،نسترن 1، پلاک 38
صندوق پستی: 1716-91775
تلفن: 37612510-051(ساعت تماس 8 الی 15)

تلفن: 38480274-051(ساعت تماس 8 الی 15)
همراه: 09361030179 (ساعت تماس 8 الی 15)
دورنگار: 37637962-051
وب سایت : WWW.PSNO.IR

کتاب ها

آخرین فصلنامه
مجله
تازه های رواندرمانی، سال هفدهم، شماره 59-60

. هنگامه های گل سر سبد بودن
هنگامه های گل سر سبد بودن
آسیب شناسیس وضعیتهای ناشناخته بسیار دارد کانون خانواده نمایشگاه و خاستگاه بیشترین آنهاست .در سی سال پس از انقلاب هزاران مورد داشته ام : فرزندان اول (گل های سر سبد ) وضعیتی متمایز در پیدایش آُسیب و سلامت خانواده اند .
. نقش فرآیند عاطفی در پارانوئیا
نقش فرآیند عاطفی در پارانوئیا
تشخیص اطلاعات عاطفی در روان پریشی، یکی از حوزه های اصلی و سیستم طبقه بندی و تشخیص بیماری است، بنابراین محققین حیطه روانی پریشی، نقش فرآیند های عاطفی در تجربه هذیانی را مورد بررسی قرار داده اند. هر چند همه این مفاهیم دارای هم پوشی هایی با یکدیگر هستندولی گروهی از این محققان برروی اضطراب و گروه دیگر بر روی افسردگی، طرحواره ها و عزت نفس تمرکز کرده اند.
. زوج درمانی رفتاری رویکرد نوین ...
زوج درمانی رفتاری رویکرد نوین در درمان اعتیاد
اعتیاد یکی از موضوعات مهم و بحث انگیز در اکثر جوامع است که تاثیرات منفی مستقیم و غیر مستقیم زیادی را به جامعه وارد می کند. خانواده از مهم ترین نهادهایی است که آسیب فراوانی را در قبال اعتیاد اعضای خود متحمل می شود. اعتیاد تاثیر زیادی بر کاهش رضایت و کیفیت زندگی زناشویی و همچنین پیامد های روانی بر فرزندان خانواده دارد. در نتیجه توجه دقیق روانشناسان و مشاوران بر این حوزه و تلاش آنان در امر پیشگیری و درمان این افراد ضروری است. این مقاله علاوه بر ارائه تعریف اعتیادو تشریح عوامل موثر بر شروع و پیامدهای اعتیاد در زندگی زناشویی، در پایان به مروری بر تحقیقاتصورت گرفته در زمینه درمان های زوجی و خانوادگی و رویکردهای رفتاری در حوزه درمان اعتیاد پرداخته است.
. تئوری ذهن در افراد افسرده
تئوری ذهن در افراد افسرده
تحقیقات اخیر بیان می کنند افسردگی بیماری است که با آسیب های عمیق در عملکرد اجتماعی همراه است. افرا افسرده گرایش به برقراری تعاملات اجتماعی کمتری دارند و واکنش های اجتماعی ضعیفی از خود نشان می دهند و با عده معدودی سرو کار دارند. این کیفیت ضعیف در رفتار بین فردی و ابراز هیجانات باعث ایجاد یک دور باطل در چخه افسردگی می گردد. یکی از چارچوب هایی که برای درک عملکرد اجتماعی ضعیف در افراد افسرده به کار می رود بررسی توانایی تئوری ذهن در این افراد می باشدکه در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است.
. راهبرد های درمانی در رفتار درم...
راهبرد های درمانی در رفتار درمانی دیالکتیکی
رفتار درمانی دیالکتیکی(DBT)، یک مدل شناختی- رفتاریاز رواندرمانی است که در ابتدا برای درمان افراد دارای تشخیص اختلال شخصیت مرزی (BPD) به کار رفت. این رویکرد در سال 2001 شاخص های یک درمان معتبر از نظر تجربی را برای BPD دریافت کرد و اخیراً برای کاربرد در درمان اختلالات دیگر تعدیل شده و اثر بخشی خود را نشان داده است. مقاله حاضر به بررسی راهبردهای درمانی به کار رفته در این رویکرد می پردازد.
. هراس جمعی و درمان با واقعیت مج...
هراس جمعی و درمان با واقعیت مجازی
درمان های شناختی رفتاری به طور مستحکمی براساس مواجه با محرک برانگیزاننده است. به نظر می رسد که واقعیت مجازی برای چنین مواجهه های که اجازه ایجاد واقعیت را می دهد مناسب باشد. درمان جمع هراسی با استفاده از واقعیت مجازی نیز مانند درمان رفتاری- شناختی بر پایه اصول مواجهه شامل روبه رو کردن و عادت دادن بیمار به موقعیت های استرس زا است. مطالعات موردی تاثیر مواجهه را که از طریق واقعیت مجازی انجام می شود به اثبات رسانده است.
. مشاوره پیش از ازدواج تلفیق یاف...
مشاوره پیش از ازدواج تلفیق یافته
هدف مقاله حاضر ارائه مدلی برای انجام مشاوره پیش از ازدواج بوده است. اتخاذ رویکردی بین نسلی و بررسی پویائیهای خانواده های اصلی ((زوج پیش از ازدواج)) به منظور ایجاد بینش درباره انتقال بین نسلی و سوق دادن زوج به سمت تمایز یافتگی بیشتر از یک سو، و اتخاذ رویکردی پژوهش محور به منظور لحاظ کردن عوامل موثر بر پیامد های زناشویی شناسایی شده و در پژوهش ها و در پی آن شناخت و کار بر روی حوزه های آسیب زای احتمالی از دگر سو پایه های اصلی مدل پیشنهادی هستند. مدل از چهار جلسه تشکیل یافته است. در جلسه اول بر تشریح شیوه کاری، قرار داد مشاوره ای، بررسی پیشینه ارتباطی و ویژگی های ساختاری خانواده های اصلی زوج پیش از ازدواج تمرکز می شود. در جلسه دوم فرآیند های خانواده های اصلی در ده حوزه ارتباط، حل تعارض، خانواده و دوستان، تفریح، نگرش به نقش های جنسیتی، مذهب، مسائل مالی، بچه ها و نقش والدین، مسائل شخصیتیو انتظارات ایده آل گرایانه بررسی می شوند.
. کمال گرایی مادران و سلامت روان...
کمال گرایی مادران و سلامت روان دختر
پژوهش حاضر، به بررسی رابطه بین کمال گرایی مادران با سلامت روان دختران پایه سوم دبیرستان منطقه 3 شهر تهران پرداخته است. برای گردآوری اطلاعات و انتخاب نمونه از روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای استفاده شدبه طوری که از میان 14 مدرسهدولتی دخترانه منطقه 3، 5 مدرسه به طور تصادفی انتخاب شد. ازهر مدرسه 3 کلاس و از هر کلاس 12 نفر به طور تصادفی انتخاب شدندو در این بررسی برای سنجش کمال گرایی مادران، از مقیاس کمال گرایی اهواز و برای سنجش سلامت روان دختران از پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ) استفاده گردید. برای تحلیل داده های از روش آماری آزمون خی دو استفاده گردید و نتایج حاصل نشان داد که بین کمالگرایی مادران با سلامت روان دختران رابطه وجود دارد. به طوری که می توان گفت کمال گرایی مادران می تواند سلامت روان دختران را پیش بینی کند و مادرانی که گرایش های کمال گرایانه کمتری داشته باشند، دخترانی با سلامت روان بالاتر خواهند داشت.آخرین اخبار
در روز روانشناس مورخ 9 اردیبهشت ماه 1397، سخنرانی ...
1397/02/11 : تاریخ
روز شنبه مورخ 95/4/19 جناب آقای دکتر حاتمی، معاون ...
1395/04/20 : تاریخ
مراسم بزرگداشت روز روان شناس و مشاور مورخ 95/2/9 د...
1395/02/13 : تاریخ
سی و مشاوره کشور با پروفسور زیمباردودکتر عباسعلی ا...
1394/12/27 : تاریخ
دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد از مطب دکتر خدیوی زن...
1394/12/27 : تاریخ...در حال انجام عملیات لطفا منتظر بمانید