دکتر محمد مهدی خدیوی زند
شناسنامه فصلنامه

عنوان نشریه: تازه های رواندرمانی (هیپنوتیزم)
نوع نشریه: فصلنامه
کد : 4117 -1028 ISSN
صاحب امتیاز: دکتر محمد مهدی خدیوی زند
مدیر مسئول: دکتر محمد مهدی خدیوی زند
شورای سردبیر: دکتر سید علی فتحی آشتیانی ، دکتر سید حسین فیروزآبادی
مدیر داخلی: لیلا امیرپور
ویراستار: لیا عرفانی
آدرس: مشهد ، بلوار ملک آباد ،نسترن 1، پلاک 38
صندوق پستی: 1716-91775
تلفن: 37612510-051(ساعت تماس 8 الی 15)

تلفن: 38480274-051(ساعت تماس 8 الی 15)
همراه: 09361030179 (ساعت تماس 8 الی 15)
دورنگار: 37637962-051
وب سایت : WWW.PSNO.IR

کتاب ها

آخرین فصلنامه
مجله
تازه های رواندرمانی، سال بیستم، شماره 73-74

. فرانگرشی بر آزادی درمانی و فرا...
فرانگرشی بر آزادی درمانی و فراشناخت درمانی
رویکردهای های مختلفی در روانشناسی وجود دارد که هر کدام بر جنبه های منحصربفردی تاکید دارند ، با این وجود این رویکردها دارای وجوه مشترکی نیز هستند. در این نگاشته دو دیدگاه آزادی درمانی و فراشناخت درمانی بررسی و هر دو دیدگاه مورد مقایسه قرار خواهد گرفت با این هدف که به دیدگاهی عمیق تر و در نهایت به دیدگاه تازه ای دست یابیم
. بررسی تاثیر عوامل درون فردی در...
بررسی تاثیر عوامل درون فردی در ازدواج : نقش رگه های شخصیتی در سازگاری و تعارض زناشویی بین زوج ها
روابط زناشويي، متاثر از عوامل بين فردي و درون فردي است. از جمله عوامل مهم درون فردي كه بر كيفيت روابط زوجي تاثير مي گذارد رگه های شخصيتي است. يك توافق عمومي وجود دارد كه رگه های شخصيتي نقش مهمي در سازگاری و تعارض زناشويي دارند. بسياري از مطالعات پيشنهاد مي كنند كه رگه های شخصيت بهتر از ساير عوامل فردي و اجتماعي، پايداري زناشويي را تبيين مي كنند. نكته قابل ذكر اين است كه هر محقق با توجه به ديدگاه نظری خود، ابزار اندازه گیری خاصي را جهت سنجش رگه های شخصیتی، سازگاری و تعارض زناشویی انتخاب كرده است كه این امر نتايج بدست آمده و تفسیر آن ها را با گسست مفهومي و نظري بسیار مواجه نموده است. در اين مقاله سعی شده است ضمن جمع بندی پژوهش های متعدد در این زمینه، مشابهت ها و تناقض های آن ها مورد بررسی قرار گیرد. با توجه به مطالب گردآوري شده، به نظر مي رسد كه تمام رگه های پنج گانه شخصيتي در نظریه صفات، از عوامل مهم پيش بيني كننده سازگاری و تعارض زناشويي هم در مردان و هم در زنان است هر چند در این میان نقش روان رنجورخویی و وجدانی بودن برجسته تر می نماید.
. فرانگرشی به آزادی درمانی و درم...
فرانگرشی به آزادی درمانی و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (بررسی تطبیقی با تأکید بر مفهوم و فرآیند درمان)
حوزۀ روان درمانی در اثر حق انتخاب های زیاد و تحولات عظیم، پراکنده شده و به حالتی از سردرگمی افتاده است. اما با این وجود، اعتقاد بر این است که گسیختگی موجود در روان درمانی را می توان با بررسی تطبیقی (مقایسه ای) نظام های روان درمانی، به بهترین وجه کاهش داد. بنابراین آنچه در این تلاش به آن پرداخته می شود، علاوه بر معرفی «آزادی درمانی»، تعریف فرآیند درمان در آن و در درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و همچنین مقایسه فرآیند درمان در آن دو رویکرد می باشد.
. هنگامه های بهشت گمشده
هنگامه های بهشت گمشده
بهشت گمشده را برای دنیای آغوش مادر و در بازگشتی عمیق درون رحم بکار می بریم . دنیائی که در آن همه چیز بمراد است : آسودگی و آسایش ، سادگی را در کمال دارد . طی 12 سال پژوهش در دفتر پژوهش های روانکاوی به موردهایی از روان نژندها برخورد کردم که بیش از 4 سال، 9 سال و 12 سال از مادر شیر خورده بودند: در دهی دور افتاده در 300 کیلومتری مشهد موردی پیدا شد که 14 سال شیر خورده بود . بر آن شدم تا این پدیده نادر را با تکیه به نظریه نظامهای بومی پویا دیدگاه هنگامه ها که نظریه ای مسلط در پژوهشهایم بوده است بررسی و بازبینی کنم . تا این مرحله از پژوهش به نتایج و برداشتهائی رسیده ام که بسیاری از پژوهشهای پیشین را تائید و یا مورد تردید قرار می دهد و امیدوارم رهگشای پژوهشگران آینده باشد .
. اثربخشی آموزش شادمانی به روش ش...
اثربخشی آموزش شادمانی به روش شناختی رفتاري بر عملکرد خانواده
هدف این پژوهش بررسی تاثیر آموزش شادمانی به روش شناختی رفتاري بر کیفیت زندگی زناشویی مردان و زنان متأهل شهر اصفهان بود. روش پژوهش نیمه تجربی و از نوع پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه گواه است. جامعه آماري پژوهش همه افراد متأهل مراجعه کننده به مراکز خدمات روان شناختی و مشاوره شهر اصفهان در تابستان سال 1392 بود. روش نمونه گیري از نوع تصادفی ساده بود. از میان مراکز مشاوره شهر اصفهان یک مرکز انتخاب شد و تعداد 34 نفر از افراد مراجعه کننده به این مرکز به صورت تصادفی به عنوان نمونه انتخاب و در گروه هاي آزمایش و گواه قرار گرفتند. افراد گروه آزمایش در6 جلسه آموزش شادمانی شرکت کردند. از هر دو گروه پیش آزمون و پس آزمون به عمل آمد. ابزار پژوهش پرسشنامه عملکرد خانواده اپشتاین و همکاران(1983) بود. نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که این نوع آموزش شادمانی بر عملکرد خانواده به صورت کلی و بر کلیه زیرمقیاس هاي آن(ارتباط، ایفای نقش، همراهی عاطفی، آمیزش عاطفی، حل مشکل، کنترل رفتار و عملکرد کلی )مؤثر است (α<0/05). بنابراین از آموزش شادمانی به عنوان یکی از راههاي افزایش عملکرد خانواده می توان استفاده کرد.
. بررسی رابطه هوش هیجانی و پیشرف...
بررسی رابطه هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان دختر دانشگاه پیام نور ایلام
هدف از تحقيق حاضر ، مقايسه هوش هيجاني و مولفه هاي آن در پيشرفت تحصيلي مي باشد جامعه آماري تحقيق را 120 نفر از دانشجويان دختر پيام نور ايلام تشكيل مي دادند كه در سال تحصيلي 90-89 مشغول به تحصيل بودند و از طريق روش نمونه گيري تصادفي انتخاب گرديد، با استفاده از پرشنامه هوش هيجاني بار – آن – كه شامل 90 سوال 5 گزينه اي است به جمع آوري اطلاعات پرداخته شد و به عنوان شاخص پيشرفت تحصيلي از معدل ترم گذشته دانشجويان استفاده شده است اين پژوهش داراي 4 فرضيه است كه همگي مورد تاييد قرار گرفته اند و نتايج پژوهش نشان داد بين نمره كلي هوش هيجاني و پيشرفت تحصيلي رابطه معني داري در سطح (a=%15) وجود دارد همچنين بين نمره خودآگاهي هيجاني و پيشرفت تحصيلي رابطه معني داري در سطح (a=%5) و بالاخره بين نمره مسئوليت پذيري اجتماعي و پيشرفت تحصيلي رابطه معني داري در سطح (a=%5) وجود دارد
. مقایسه هوش هیجانی افراد معتاد ...
مقایسه هوش هیجانی افراد معتاد با افراد بهنجار
سوء مصرف مواد پديدهاي مزمن است كه آسيبهاي فراوان جسمي، رواني، اجتماعي، خانوادگي و اقتصادي را به دنبال دارد، به طوری كه شخص مبتلا را دچار افت جدی در كنشهای فردی و اجتماعی می كند. هدف این پژوهش مقایسه هوش هیجانی درافراد معتاد با افراد بهنجار می باشد. پژوهش حاضر از نوع علی مقایسه ای است. نمونه ها شامل 30 نفر معتاد به مواد مخدر و30 نفر افراد غير معتاد بودند .افراد معتاد به شيوه نمونه گيري در دسترس از مراکز درمان و بازتوانی دولتی و غیر دولتی شهر یاسوج انتخاب شدند. افراد غیر معتاد نیز به صورت نمونه گیری در دسترس از لحاظ سن و جنس با افراد معتاد یکسان انتخاب شدند. آنگاه آزمودنی ها پرسشنامه هوش هیجانی برادبری و گریوز (برادبری، 2004) را تکمیل كردند، سپس داده ها با آزمون آماري همبستگي پيرسون وt مستقل تحلیل شد. یافته ها نشان داد در تمام خرده مقیاسهای هوش هیجانی، میانگین نمره افراد معتاد پایین تر از افراد غیر معتاد است، با این حال تفاوت مشاهده شده تنها در مقیاسهای خود مدیریتی و هوش هیجانی کلی معنادار است.آخرین اخبار
در روز روانشناس مورخ 9 اردیبهشت ماه 1397، سخنرانی ...
1397/02/11 : تاریخ
روز شنبه مورخ 95/4/19 جناب آقای دکتر حاتمی، معاون ...
1395/04/20 : تاریخ
مراسم بزرگداشت روز روان شناس و مشاور مورخ 95/2/9 د...
1395/02/13 : تاریخ
سی و مشاوره کشور با پروفسور زیمباردودکتر عباسعلی ا...
1394/12/27 : تاریخ
دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد از مطب دکتر خدیوی زن...
1394/12/27 : تاریخ...در حال انجام عملیات لطفا منتظر بمانید